Rodo

Klauzula Informacyjna RODO

Wykonując obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. L 119/1, 4/05/2016), zwanego dalej „Rozporządzeniem”, Dorota Fajkowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Wytwórnia Nieruchomości”, jako Pośrednik, informuje, że:

1. Administratorem danych osobowych (zwanych dalej „Danymi”) Klienta jest – Dorota Fajkowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Wytwórnia Nieruchomości”, z siedzibą w Łodzi (90-521), przy ul. Wólczańskiej 125, NIP 7261757616, REGON 100587002, z którą można się skontaktować listownie pod wskazanym wyżej adresem lub mailowo pod adresem: dorota@wytwornianieruchomosci.pl

2. Dane będą przetwarzane w celu:
i. wykonania niniejszej Umowy - podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia (tj. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą),
ii. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami wynikającymi z Umowy, a także w celach analitycznych i statystycznych - podstawą prawną tego przetwarzania art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia (tj. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora),
iii. realizacji przez Administratora ciążących na nim obowiązków prawnych - podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze).

3. Dane mogą być przekazane jedynie podmiotom uczestniczącym w procesie obrotu nieruchomościami, w tym notariuszom, urzędom administracji publicznej, spółdzielniom, wspólnotom mieszkaniowym, urzędom skarbowym oraz kontrahentom Zleceniodawcy, a także osobom upoważnionym przez Administratora (pracownicy lub zleceniobiorcy Administratora) oraz podmiotom świadczącym na jego rzecz usługi informatyczne, księgowe lub prawne.

4. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.

5. Dane będą przetwarzane w celach wskazanych w pkt 3 lit a) - przez okres realizacji Umowy, a w celach wskazanych w pkt 3 lit b) i c) - do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z Umowy oraz roszczeń wynikających z obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

6. Zleceniodawca ma prawo ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich Danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

7. Zleceniodawca ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie narusza przepisy prawa.

8. Podanie Danych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie skutkować będzie brakiem możliwości zawarcia Umowy z Administratorem.

9. Administrator nie będzie podejmował decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym w formie profilowania.Sprawdź jak do nas dojechać

Wyślij do nas wiadomość

Dane osobowe podaję dobrowolnie i są one zgodne z prawdą. Zapoznałem(am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz o prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania. KLAUZULA INFORMACYJNA

* Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.